Hình ảnh thư viện

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC TÂN UYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾU LIÊM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-TH Hiếu Liêm, ngày tháng 9 năm 2018

Tờ Trình
Về việc đề nghị công nhận danh hiệu thư viện Tiên tiến
( theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định 01/2003/QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
Thực hiện quyết định số: 121/QĐ-TH ngày 6 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hiếu Liêm về việc thành lập đoàn kiểm tra danh hiệu thư viện đạt Tiên tiến theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019.
Qua kiểm tra thực tế và kế hoạch xây dựng thư viện của trường Tiểu học Hiếu Liêm, đoàn kiểm tra nhận xét theo 05 tiêu chuẩn nhận thấy Trường Tiểu học Hiếu Liêm đã hội đủ 05 tiêu chuẩn.
Căn cứ các điều kiện và kết quả nhận xét, đánh giá. Nay Trường Tiểu học Hiếu Liêm lập tờ trình đề nghị Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên xem xét và kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện Tiên tiến theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho trường Tiểu học Hiếu Liêm trong năm học 2018-2019.
.
Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
– Trưởng phòng GDĐT Bắc Tân Uyên;
– Hiệu trưởng;
– Phòng TV;
– Lưu: VT.

Nguyễn Minh Nhựt