Hồ sơ tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2018-2019

1-qd hoi dong ra de kiem tra giua hoc ki 2 2016-2017

2-qd hoi dong sao in de kiem tra giua hoc ki 2 2016-2017

3-qd hoi dong coi kiem tra giua hoc ki 2 2016-2017

4-qd hoi dong cham kiem tra giua hoc ki 2 2016-2017

KH kiem tra HKII 2018-2019 – PHT