Thư viện thân thiện Trường tiểu học Hiếu Liêm

<PPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC TÂN UYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾU LIÊM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hiếu Liêm, ngày tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA THƯ VIỆN
V/v Công nhận danh hiệu Thư viện đạt Tiên tiến Quốc gia
(Theo QĐ 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện quyết định số: /QĐ-TH, ngày tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hiếu Liêm về việc kiểm tra Thư viện đạt Tiên tiến theo Quyết định 01/2003/BGDĐT.
+ Thời gian tự đánh giá kiểm tra: Ngày 6/9/ 2018 ( 1 ngày)
+ Thành phần :
.Ông: Nguyễn Minh Nhựt Hiệu trưởng Trưởng Đoàn
– Các thành viên :
. Ông: Phạm Trần Ngân Long GV TV-TB Phó đoàn
. Bà: Hồ Thị Nhung Tổ trưởng khối 1,2 Thành viên
. Bà: Lê Thị Ánh Tuyết Tổ trưởng khối 3,4,5 Thành viên
. Ông: Nguyễn Văn Thưởng Tổ trưởng tổ Bộ môn Thành viên
. Ông: Nguyễn Ngọc Trung Tổ trưởng văn phòng Thành viên
. Bà: Nguyễn Thị Kim Cúc Tổng phụ trách Đội Thành viên.
. Bà: Nguyễn Thị Phi Phướng Chủ tịch Công đoàn Thành viên
. Ông: Đặng Văn Trang Giáo viên dự trữ Thư ký.
+ Nội dung tiến hành kiểm tra:
1. Tổng số lớp 7. Tổng số HS: 237/101. Tổng số GV: 22. Ban giám hiệu: 2
2. Báo cáo Thư viện:
3. Đối chiếu theo 5 tiêu chuẩn theo QĐ/01/2003/QĐ – BGD&ĐT và tự đánh giá:

STT TIÊU CHUẨN TỰ ĐÁNH GIÁ
1- Về sách, Báo tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa:
– Sách giáo khoa: 1.872 bản
– Tỷ lệ GV, HS có đủ SGK: 100%
– Sách nghiệp vụ (giáo viên): 361 bản
– Tổng số Sách Tham khảo: 1236 bản
– Tủ sách giáo khoa dùng chung: 479 bản
– Tủ sách đạo đức: 347 bản
– Tủ sách pháp luật: 184 bản
– Báo, tạp chí: 7 loại Đạt
2- Về cơ sở vật chất:
– Tổng diện tích: 125.4 m2. Phòng đọc: 90,08m2
Kho: 34,32m2. Kệ: 10 cái. Giá: 0 cái.
– Tủ: 3 cái. Gồm: 1 cái đựng sách luật, 1 cái đựng sách đạo đức, 0 cái đựng báo,tạp chí, 1 cái tủ giới thiệu sách mới.
– Máy vi tính: 3 cái, nối mạng internet: có 1 cái
– Đèn: 10 cái, Quạt: 9 cái
– Số chỗ ngồi đọc sách của HS: 40 chỗ, GV: 28 chỗ Đạt

3- Về nghiệp vụ:
a. Kĩ thuật nghiệp vụ:
– Đăng kí: Thực hiện đầy đủ
– Phân loại: Thực hiện đầy đủ
– Mô tả: đạt
– Tổ chức mục lục: đạt
– Xếp kho: Sắp xếp ngăn nắp
– Các loại mục lục : đạt
b. Các loại mục lục:
– Mục lục treo tường: 7
– Mục lục quay: Không
– Mục lục album: Không
c. Hướng dẫn sử dụng:
– Nội quy thư viện: 1
– Lịch đọc truyện: 1
– Khẩu hiệu: 10
– Bảng hướng dẫn: 1
– Bảng biểu đồ kho sách: 1
– Bảng biểu đồ bạn đọc:1
d. Biên soạn thư mục:
– Số lượng: 3 bản
– Chủ đề: Giáo dục đạo đức Bác Hồ, lịch sử Việt Nam, Nhà giáo Việt Nam. Đạt
4- Về tổ chức hoạt động:
– Nguồn kinh phí: của trường
– Tỷ lệ đọc của GV: 100%, Học sinh: 94,9 %
– Tổ mạng lưới: 22 HS, Cộng tác viên: 13 Thành viên.
– Các hình thức giới thiệu sách: Qua buổi đọc truyện tại Thư viện, sinh hoạt tổ khối chuyên môn.
– Thi kể chuyện, sinh hoạt chuyên đề, tìm hiểu, trưng bày sách: Tổ chức cho học sinh thi kể chuyện theo sách vòng trường được 1 lượt.
– Phong trào quyên góp sách cho Thư viện: có. Đạt
5- Về lãnh đạo và quản lí:
– Ban giám hiệu: Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác thư viện .
– Ban giám hiệu ghi nhận xét hồ sơ sổ sách: mỗi tháng 1 lần
– Cán bộ Thư viện: Phạm Trần Ngân Long . Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học sư phạm ; Đã qua lớp Thư viện ứng dụng
– Kiểm kê thanh lí: Hằng năm Thư viện trường kiểm kê tài sản, làm thủ tục thanh lí các ấn phẩm rách nát.
Đạt
Kết luận:
– Có số lượng sách nghiệp vụ, sách giáo khoa, sách tham khảo đủ cung ứng để phục vụ dạy và học cho giáo viên và học sinh.
– Sắp xếp ngăn nắp, quản lí tốt các loại sách.
– Từ đầu năm học bắt đầu thực hiện chương trình “VEMIS” thư viện – thiết bị ( nếu mua thêm sách và thiết bị mới).
– Tổ cộng tác viên và tổ mạng lưới thư viện các thành viên hỗ trợ theo quy chế hoạt động của thư viện .

Nơi nhận:
– Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên;
– Lưu VT,TVTB.

THƯ KÝ TRƯỞNG ĐOÀN

Đặng Văn Trang Nguyễn Minh Nhựt